หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
   
 
 
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
 
"เทศบาลบำเหน็จณรงค์เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น"
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรกรรมและ
เศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ
 
 
 
เป้าประสงค์
 
 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
 
ประชาชนมีศักยภาพในการประกอบอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
 
เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
 
ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น
 
ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของเทศบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220