หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  บุคลากร
 
   
 
 


นางสาวคุรุวันท์ เวทยากร
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


นางสาวคุรุวันท์ เวทยากร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
ฝ่ายอำนวยการ
 


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 


นายมารุต อาบสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวจิราพร ไทยประสงค์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญ


- ว่าง -
นิติกร
 
ฝ่ายปกครอง
 


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


จ่าเอกประเสริฐ พูนประสิทธิ์ หั
วหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
 


นายพิพัฒน์ ฉิมวาท
เจ้าพนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน


จ่าเอกวัฒนา วงศ์ชู
เจ้าพนักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
ฝ่ายธุรการ
 


นางสาวนิตยา พลพยัคฆ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายวงเวช เทอมขุนทด
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220