หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บำเหน็จณรงค์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  ประกาศ
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ พร้อมหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศการขยายระยะเวลาการดำเนินการการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศใช้แผน ปปช. 2566-2570 [ 30 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล [ 18 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 30 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต [ 30 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 [ 30 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 30 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 30 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ เรื่อง มาตรการมีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันการทุจริต [ 30 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 30 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 [ 30 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 30 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดชัยภูมิใสสะอาด [ 29 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ประการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ ๔ ปี (๒๕๖๑ -๒๕๖๕) [ 29 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ทะเบียนรายชื่อผู้ขายของประเภท ที่ ๒ [ 8 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ทะเบียนรายชื่อผู้ขายของประเภทที่๑ [ 8 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2   
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220