หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  โครงสร้างองค์กร
 
   
 
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
 
นายกเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
ประธานสภาเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
 
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง)
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎรและ
บัตรประชาชน
ฝ่ายอำนวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโบายและแผน
- งานจัดทำงบประมาณ
- งานนิติการ
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
ฝ่ายธุรการ
- งานกิจการสภา
- งานธุรการ
 
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
- งานพัฒนารายได้
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานธุรการ
   
   
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
- งานศูนย์เครื่องจักรกล
- งานธุรการ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
 
กองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
 
กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานสัตวแพทย์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
   
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานกิจกรรมศาสนา
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานธุรการ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการสังคมและชุมชน
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
- งานธุรการ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220