หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บำเหน็จณรงค์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  โครงสร้างองค์กร
 
   
 
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
 
นายกเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
ประธานสภาเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
 
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง)
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน (ปก/ชก)
 
สำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร
- งานการเลือกตั้ง
- งานนิติการ
ฝ่ายอำนวยการ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานแผนพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโบายและแผน
- งานงบประมาณ
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภาเทศบาล
- งานราชการทั่วไป
- งานเลขานุการ
 
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
- งานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการจ่ายเงินและการรับเงิน
- งานการจัดทำบัญชี
- งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง
- งานออกแบบและเขียนแบบ
- งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์
- งานควบคุมอาคารตามระเบียบ
กฎหมาย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
 
กองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
 
กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลชุมชนและอนามัย
สิ่งแวดล้อม
- งานบริการรักษาความสะอาด
- งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารสาธารณสุข
   
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา
- งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรม
- งานโรงเรียน/งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- งานการจัดสวัสดิการสังคม
- งานส่งเสรอมสนับสนุน
การจัดสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220