หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาทำโรงเรือนเลี้ยงไก่ ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 8.50 เมตร ความสูง 2.90 เมตรจำนวน 1 หลัง (ปรากฏตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกรางระบายน้ำตามถนนสายต่าง ๆ หมู่ที่ 1 ในเขตเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 7 ตู้ (ปรากฏตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (ปรากฏตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง จำนวน 2 แกลลอน (ปรากฏตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ก้านปัดน้ำฝน 19/21 จำนวน 1 ชุด (ปรากฏตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูกระจกหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล จำนวน 2 รายการ (ปรากฏตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง (ปรากฏตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ (ปรากฏตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ (ปรากฏตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมารถไถจัดทำแปลงสาธิตปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ โครงการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำหมายเลขครุภัณฑ์ 701-62-0003 จำนวน 1 รายการ (ปรากฏตามร่างขอบเขตของงานแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 112
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220