หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  สภาพทั่วไป
 
   
 
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชวน

คลินิกเอกชน จำนวน 2 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในชุมชน
 
   

สถานีตำรวจภูธรอำเภอบำเหน็จณรงค์

อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) จำนวน 274 คน
 
การคมนาคม
 
         
ถนน จำนวน 36 สาย      

ถนนคอนกรีต จำนวน 32 สาย

ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 1 สาย
ในเขตเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์มีการจัดการขนส่งมวลชน โดยมีรถโดยสารประจำทาง จำนวน 4 สาย ดังนี้

สายบำเหน็จฯ - นครราชสีมา      

สายบำเหน็จฯ - บ้านนายางกลัก    

สายบำเหน็จฯ - คำปิง      

สายชัยภูมิ - กรุงเทพฯ      
 
แหล่งน้ำ
 
   
บึง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

บึงชวน

บึงปะโค
คลอง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

คลองหลุง

คลองท่ากระโดด

คลองนาตาอุ่น
 
ไฟฟ้าในชุมชน
 
   

หน่วยงานเจ้าของกิจการไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบำเหน็จณรงค์

พื้นที่ได้รับบริการไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 80 ของพื้นที่

จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่างประมาณร้อยละ 82)
 
การสื่อสารในชุมชน
 
   

ชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ จำนวน 1 ชุมสาย

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขที่ให้บริการในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์บำเหน็จณรงค์
 
ประปาในชุมชน
 
   

หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา คือ การประปาส่วนภูมิภาคบำเหน็จณรงค์

จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาร้อยละ 75 ของพื้นที่

แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาให้ประชาชนในเขตเทศบาล
อุปโภค บริโภค ได้แก่ บึงชวน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220