หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บำเหน็จณรงค์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
 
  นายวัชระ บำรุงสงฆ์  
  นายกเทศมนตรีตำบลบำเหน็จณรงค์  
  สภาพทั่วไป
 
   
 
 
อาชีพประชากร
 
 
การเกษตร ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยพืชที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ได้แก่ ข้าว พริก มันสำปะหลัง ข้าวโพดและการปลูกผัก
การประมงเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ เป็นพื้นที่กึ่งชุมชนเมือง กึ่งชนบท มีแหล่งเก็บน้ำสาธารณะ จำนวน 2 แห่ง เพื่อใช้สำหรับอุปโภค บริโภค จึงไม่มีพื้นที่ทำการประมง
การปศุศัตว์ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ เป็นชุมชนกึ่งสังคมเมือง กึ่งสังคมชนบท มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับปศุสัตว์ ที่ใช้พื้นที่ไม่มาก และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น การเลี้ยงสุกร (เฉพาะพื้นที่) ไก่ เป็ด โค (เฉพาะพื้นที่)
 
ภูมิอากาศ
 
   
อุณหภูมิสูงสุด 37 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 19 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน มีนาคม - มิถุนายน 35 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 28.5 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 25 องศาเซลเซียส
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย สูงสุด พ.ศ. 2561 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่ำสุด
พ.ศ. 2561

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน มีนาคม - มิถุนายน 52 ม.ม.

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 90 ม.ม

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 6 ม.ม.
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
   
ศาสนาพุทธ โดยมีวัด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

วัดบึงชวน

วัดป่าสำราญจิต

วัดบูรณ์ (บ้านปะโค)
โบสถ์คริสต์ จำนวน 1 แห่งตั้งอยู่บ้านหนองโสน หมู่ 15
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 
   
  ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์มีขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ดีงามปฏิบัติสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษในแต่ละปี ดังนี้

งานประจำปีเจ้าพ่อพระฤทธิฦาชัย เริ่มตั้งแต่ 31 ธันวาคม
ถึง 1 มกราคม

งานบุญเดือนหก เริ่มตั้งแต่ มิถุนายน

งานประเพณีสงกรานต์ เริ่มตั้งแต่ 13 เมษายน

งานประเพณีทำบุญกลางบ้าน เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เริ่มตั้งแต่ กรกฎาคม

งานประเพณีออกพรรษา เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม

งานประเพณีลอยกระทง เริ่มตั้งแต่ พฤศจิกายน
 
การศึกษาในชุมชน
 
     
สถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์แยกตาม
ระดับการศึกษา

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
 
โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี)
 
โรงเรียนมะนะศึกษา (เอกชน)
 
โรงเรียนอนุบาลปรีญาภัทรสังกัดเอกชน
 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
   
โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม
 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
   
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบำเหน็จณรงค์
 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
   
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุง สังกัดเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-127-220